Zasady ochrony prywatności

Niniejsza witryna („witryna”) jest obsługiwana przez spółkę Dechra Veterinary Products Limited („Dechra”).

Termin „Dechra” lub „Spółka”, gdy jest stosowany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, oznacza Podmiot, który obejmuje zarówno podmioty zależne, dywizje, oddziały, filie jak i spółki kontrolowane przez podmiot.

Termin „Użytkownik”, gdy jest stosowany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, oznacza każdego użytkownika niniejszej witryny.

UWAGA: UŻYTKOWNIK, PRZEKAZUJĄC SPÓŁCE SWOJE DANE OSOBOWE RĘCZNIE LUB W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I/LUB KORZYSTAJĄC Z WITRYNY SPÓŁKI, WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ SPÓŁKĘ WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH JEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W SPOSÓB I W CELACH OPISANYCH NIŻEJ.

ZAKRES OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Spółka zobowiązuje się do zachowania prywatności i poufności danych przekazanych jej przez Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje aktualne zasady i praktyki Spółki dotyczące Danych osobowych gromadzonych przez nią od Użytkownika bezpośrednio i/lub za pośrednictwem witryny w zakresie, w jakim takie Dane osobowe są chronione przez właściwe europejskie prawa dotyczące ochrony danych. Termin „Dane osobowe” oznacza dane osobowe Użytkownika, np. jego imię i nazwisko, zawód, dane dotyczące stanu zdrowia, datę urodzenia, adres e-mail lub adres pocztowy.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU

Spółka stale ulepsza swoje metody komunikowania się i dodaje nowe funkcje w niniejszej witrynie i w ramach swoich istniejących usług. Wskutek takich ciągłych zmian, zmian w prawie i zmiennego charakteru technologii, praktyki Spółki dotyczące danych ulegają okresowym zmianom. Na tej stronie Spółka będzie informować Użytkownika o wszelkich zmianach swoich praktyk dotyczących danych i o terminach ich wprowadzania. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH, M.IN. ADRESÓW E-MAIL

Użytkownik może korzystać z usług i rozwiązań Spółki lub otrzymać od niej dodatkowe informacje. Gdy Użytkownik ubiega się o usługi i rozwiązania Spółki lub dodatkowe informacje, Spółka prosi o dane osobowe Użytkownika, m.in. jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące płatności. Ponadto Spółka może poprosić o dane demograficzne, aby móc świadczyć na rzecz Użytkownika spersonalizowane usługi. Dane przekazywane przez Użytkownika są przechowywane w bazach danych Spółki ręcznie lub elektronicznie. Niekiedy Spółka uzupełnia dane przekazane przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych od osób trzecich. Przykładowo, w razie uzyskania nieprawidłowego adresu lub kodu pocztowego, Spółka może skorzystać z zewnętrznego oprogramowania w celu skorygowania takich danych.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka wykorzystuje Dane osobowe Użytkownika w celu realizacji jego wniosków i prosi tylko o te dane, które są wystarczające, właściwe i nie wykraczają poza wymagany zakres do tych celów. Informacje przekazywane przez Spółkę w dowolnym celu mogą być wysyłane e-mailem lub pocztą. Zwracając się z prośbą o udostępnienie Danych osobowych, Spółka może to robić w następujących celach:

  • Spółka może niekiedy kontaktować się z Użytkownikiem w celu poinformowania go o nowych usługach świadczonych przez Spółkę.
  • Spółka może regularnie wysyłać Użytkownikowi aktualne informacje na temat spraw, które jej zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące.
  • Spółka może wysyłać Użytkownikowi wymagane informacje dotyczące jej usług.
  • Spółka może wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych i w celu przeprowadzania badań rynku.

REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI E-MAIL

Mamy nadzieję, że Użytkownik będzie zadowolony z produktów i usług Spółki. Jednak jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać e-maili od Spółki i pragnie zostać usunięty z elektronicznej listy adresowej, należy przesłać do Spółki wiadomość e-mail na podany niżej adres, wpisując w temacie „Rezygnuję z e-maili” („Email Unsubscribe”).

Jeśli Użytkownik zechce również zostać usunięty z pocztowej marketingowej bazy danych Spółki, na podany niżej adres należy wysłać wiadomość e-mail, wpisując w temacie „Rezygnuję z poczty” („Mail Unsubscribe”), bądź wysłać pismo na podany niżej adres.

PLIKI COOKIE

Witryna Spółki korzysta z plików cookie w celu odróżnienia Użytkownika od innych użytkowników naszej witryny. Dzięki temu może ona oferować Użytkownikowi właściwe doświadczenia podczas przeglądania witryny Spółki, a także może ją ulepszać. Dalsze informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych przez Spółkę i cele, w jakich są one stosowane, można znaleźć w Zasadach używania plików cookie.

ANONIMOWE DANE GROMADZONE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY

Witryna Spółka zawiera hiperłącza do innych stron witryny. Spółka może korzystać z plików cookie w celu śledzenia, jak często te łącza są wykorzystywane i jakie strony witryny są odwiedzane przez odwiedzających. Pliki cookie nie identyfikują Użytkownika indywidualnie - umożliwiają one Spółce tworzenie statystyk dotyczących korzystania z tych hiperłączy.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Spółka nie ujawnia, nie sprzedaje, ani nie dystrybuuje Danych osobowych Użytkownika niepowiązanym osobom trzecim, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszych Zasad ochrony prywatności i poniższych wyjątkowych okoliczności:

  • W celu udostępniania Użytkownikowi informacji lub usług i rozwiązań, o które on wnioskował, Dane osobowe mogą być niekiedy przekazywane lub ujawniane innym spółkom grupy Spółki, osobom trzecim, które działają w imieniu Spółki w celu ich dalszego przetwarzania w celach, w jakich dane te były początkowo gromadzone lub w celach, na jakie Użytkownik później wyraził zgodę. Przykładowo, niekiedy osoba trzecia może uzyskać dostęp do Danych osobowych Użytkownika w celu udzielania pomocy technicznej dotyczącej technologii informatycznych Spółki lub w celu zarządzania korespondencją w imieniu Spółki.
  • Spółka przechowuje dane kontaktowe Użytkownika w swojej bazie danych i może niekiedy wysyłać mu e-mailem lub pocztą informacje na temat innych podobnych produktów lub usług Spółki, którymi Użytkownik może być zainteresowany. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać e-maili lub poczty od Spółki w tych celach, należy wysłać powiadomienie o rezygnacji z otrzymywania korespondencji, zgodnie z opisaną wyżej procedurą.
  • Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Spółka może także przekazać Dane osobowe Użytkownika innych spółkom z grupy Spółki lub ujawnić je innym firmom, które mogą kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie swoich produktów lub usług, które mogą być dla Użytkownika interesujące.
  • Spółka może ujawniać lub przekazywać informacje zawarte w jej bazach danych i dziennikach serwerów w celu spełnienia wymogów prawnych, organom wymiaru sprawiedliwości, w celu interakcji z bazami danych dotyczących zapobiegania oszustwom, w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika, w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności baz danych Spółki lub niniejszej witryny, w celu podjęcia środków ostrożności w zakresie odpowiedzialności prawnej, bądź w przypadku zbycia, fuzji, restrukturyzacji lub rozwiązania Spółki bądź podobnego zdarzenia.
  • Spółka może ujawniać dane Użytkownika firmom analitycznym i dostawcom wyszukiwarek, które pomagają Spółce ulepszać i optymalizować działanie witryny. Patrz Zasady używania plików cookie.

Gdy jest to stosowne, przed ujawnieniem Danych osobowych osobie trzeciej, Spółka umownie zobowiązuje taką osobę trzecią do podjęcia właściwych środków ostrożności w celu ochrony takich danych i przestrzegania właściwego prawa.

DOSTĘP DO DANYCH I WPROWADZANIE ZMIAN

Po otrzymaniu pisemnego wniosku Użytkownika i wystarczającej ilości danych, umożliwiających identyfikację Danych osobowych Użytkownika, Spółka ujawni Użytkownikowi jego Dane osobowe przechowywane przez Spółkę, za co Spółka może pobrać niewielką opłatę. Ponadto Spółka dokona korekty, zmieni lub usunie niedokładne Dane osobowe, a także powiadomi odbiorców zewnętrznych o wymaganych zmianach. Użytkownik może aktualizować swoje dane przekazane Spółce, kontaktując się ze Spółką na poniższe adresy.

Wnioski dotyczące usunięcia Danych osobowych podlegają właściwym obowiązkom prawnym i etycznym w zakresie sprawozdawczości lub przechowywania dokumentacji nałożonym na Spółkę.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Niniejsza witryna może zawierać hiperłącza do witryn nieobsługiwanych przez Spółkę. Takie hiperłącza są podawane wyłącznie dla wygody i odniesienia Użytkownika i nie oznaczają żadnego poparcia dla działań takich witryn osób trzecich, ani jakichkolwiek powiązań z osobami/podmiotami je obsługującymi. Spółka nie kontroluje takich witryn i nie odpowiada za ich praktyki dotyczące danych i prywatności. Użytkownik, przed skorzystaniem z jakiejkolwiek witryny lub podaniem w niej swoich Danych osobowych, powinien zapoznać się z zasadami ochrony prywatności opublikowanymi w odwiedzanej witrynie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Jeśli Użytkownik wchodzi do niniejszej witryny z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się serwery Spółki (obecnie jest to Wielka Brytania), komunikacja nieodzownie skutkuje transgranicznym przekazywaniem danych.

Odwiedzając niniejszą witrynę i komunikując się ze Spółką elektronicznie, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.

WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności stanowi część Warunków użytkowania witryny Spółki.

INFORMACJE ZWROTNE

Zapraszamy do przesyłania swoich opinii dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. W razie pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia lub dowolnej części naszej usługi, prosimy o kontakt e-mailowy na adres info.pl@dechra.com.

keyboard_arrow_up