Warunki użytkowania witryny Dechra Veterinary Products

(„Warunki użytkowania”)

DEFINICJE

Niniejsza witryna („Witryna Dechra Veterinary Products”) stanowi własność i jest obsługiwana przez spółkę Dechra Veterinary Products Limited („DVP”).

Terminy „DVP” i „Spółka”, stosowane są gdy w niniejszych Warunkach użytkowania, oznaczają podmiot.

Termin „Użytkownik”, stosowany jest w niniejszych Warunkach użytkowania, gdy oznacza każdego użytkownika niniejszej Witryny.

UMOWA

Dostęp do niniejszej Witryny i korzystanie z niej, a także informacje, materiały i usługi udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny podlegają wszystkim właściwym prawom i przepisom prawnym, a także niniejszym Warunkom użytkowania.

Odwiedzając niniejszą Witrynę Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, które stanowią prawnie wiążącą umowę. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien opuścić niniejszą Witrynę.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą być okresowo zmieniane przez Spółkę bez indywidualnego uprzedzenia Użytkownika. Najnowsze wersje Warunków użytkowania będą publikowane w Witrynie, a Użytkownik zawsze przed skorzystaniem z Witryny powinien się z nimi zapoznać, aby upewnić się, czy zna aktualną wersję Warunków użytkowania, na podstawie których może on uzyskać dostęp do niniejszej Witryny. W przypadku gdy Użytkownik nie może uzyskać dostępu do Warunków użytkowania za pośrednictwem Internetu, Spółka może na żądanie przesłać kopię aktualnych Warunków użytkowania pocztą elektroniczną.

DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY (LUB JEJ CZĘŚCI), A TAKŻE KORZYSTANIE Z INFORMACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY (LUB JEJ CZĘŚCI) NIE POWINNO MIEĆ MIEJSCA I JEST ZABRONIONE, GDY TAKI DOSTĘP LUB UŻYTKOWANIE NARUSZA WŁAŚCIWE PRAWA I PRZEPISY PRAWNE.

USŁUGI I INFORMACJE

O ile nie wskazano inaczej, niniejsza Witryna ma charakter wyłącznie informacyjny.

WŁASNOŚĆ

O ile nie wskazano inaczej, niniejsza Witryna, a także jej projekt, tekst, zawartość, wybór i układ elementów, organizacja, elementy graficzne, projekt, kompilacja, konwersja magnetyczna, konwersja cyfrowa i inne kwestie („prawa własności”) dotyczące niniejszej Witryny są chronione na mocy właściwych praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności (w szczególności praw własności intelektualnej) i stanowią własność DVP; ponadto materiały są w niej zamieszczane za zgodą właścicieli praw i są chronione zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie praw autorskich i znaków towarowych. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Użytkownik nie nabywa żadnych takich praw własności dostępnych w niniejszej Witrynie. O ile inne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowią inaczej, nie można korzystać z żadnych takich praw własności, kopiować ich, powielać, rozpowszechniać, ponownie publikować, pobierać, modyfikować, eksponować, zamieszczać ani przekazywać w jakiejkolwiek formie, bądź w dowolny sposób, w szczególności w sposób elektroniczny, mechaniczny, poprzez tworzenie fotokopii, nagrywanie lub w inny sposób, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Niniejszym udzielana jest zgoda w zakresie wymaganym w celu legalnego uzyskania dostępu do i korzystania z niniejszej Witryny i/lub informacji, materiałów i/lub usług dostępnych w niej w celu eksponowania, pobierania, archiwizowania i drukowania części niniejszej Witryny wyłącznie w celach prywatnych, pod warunkiem że Użytkownik nie będzie modyfikował materiałów oraz że zachowa on wszelkie informacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności zawarte w materiałach. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, powyższa zgoda zostanie automatycznie cofnięta. Po cofnięciu takiej zgody Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane, zarchiwizowane lub wydrukowane materiały.

ZNAKI TOWAROWE

Nazwa DVP, a także jej logo, wszystkie nazwy produktów, wszystkie nagłówki stron, wszystkie niestandardowe elementy graficzne, wszystkie ikony przycisków, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i logo pojawiające się w niniejszej Witrynie, o ile nie wskazano inaczej, stanowią znaki towarowe (zarejestrowane lub niezarejestrowane) DVP („Znaki”). Wszystkie pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy spółek, logo i znaki towarowe wymienione, wyświetlone, wspomniane lub wskazane w niniejszej Witrynie w inny sposób stanowią własność swoich właścicieli. Użytkownik nie będzie eksponować, ani korzystać ze Znaków w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Użytkownik nie będzie wyświetlać, ani korzystać ze znaków towarowych, nazw produktów, nazw spółek, logo, znaków usługowych i/lub charakterystycznego sposobu opakowania i rozmieszczenia produktu (tzw. trade dress) innych właścicieli bez ich uprzedniej pisemnej zgody. Korzystanie z lub nadużycie Znaków bądź innych znaków towarowych, nazw produktów, nazw spółek, logo, znaków usługowych i/lub charakterystycznego sposobu opakowania i rozmieszczenia produktu (tzw. trade dress) lub innych materiałów zawartych w Witrynie jest wyraźnie zabronione, chyba że niniejsze Warunki użytkowania na to zezwalają.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE HIPERŁĄCZY

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn prowadzonych przez niepowiązane spółki i osoby. Zamieszczenie w Witrynie łącza do innej witryny nie oznacza, że DVP akceptuje, potwierdza lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za taką witrynę, jej zawartość lub użytkowanie, bądź korzystanie z produktów i usług udostępnianych za pośrednictwem takiej witryny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania, zawartość, dokładność, wyrażone opinie, zasady ochrony prywatności, produkty lub usługi dostarczane lub świadczone za pośrednictwem takich łączy, bądź udostępniane za pośrednictwem takich zasobów, lub pojawiające się w takich witrynach, ani też za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z takich witryn lub poleganiem na nich.

Takie witryny nie są przez Spółkę badane, monitorowane, ani sprawdzane pod względem dokładności, kompletności bądź zgodności z właściwymi prawami i przepisami prawnymi. Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dowolnej natury, wyraźnych, dorozumianych lub innych, dotyczących innych witryn, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy zamieszczonych w niniejszej Witrynie, a także dotyczących ich treści lub produktów i/lub usług udostępnianych za pośrednictwem takich witryn. W przypadku gdy Użytkownik opuści Witrynę Spółki i uzyska dostęp do takich innych witryn, czyni to na własne ryzyko. Podczas odwiedzin w takich witrynach Użytkownik podlega wszelkim zasadom (m.in. zasadom ochrony prywatności), politykom i procedurom operacyjnym takich witryn.

ŁĄCZA Z INNYCH WITRYN

Zamieszczanie łącza do niniejszej Witryny w innych witrynach bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. Niezależnie od wydania zgody na podanie łącza do niniejszej Witryny, zamieszczenie łącza do strony innej niż pierwsza strona startowa DVP jest zabronione. Osoby udzielające dostępu do niniejszej Witryny poprzez zamieszczenie łącza do niej w innej witrynie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość i dokładność witryny źródłowej, a także za wyrażane opinie, zasady ochrony prywatności, produkty lub usługi dostępne w takiej witrynie, jak również za wszelkie złożone oświadczenia i wywołane wrażenia dotyczące podmiotu.

Zgoda Spółki na podanie łącza do niniejszej Witryny jest wydawana bez przyjmowania przez Spółkę jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczącej takich łączy i niniejszym Spółka zrzeka się takiej odpowiedzialności. Spółka zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na podanie łącza do niniejszej Witryny w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny.

Każda osoba lub podmiot udzielający dostępu do niniejszej Witryny lub informacji o niej, za pośrednictwem łącza lub w inny sposób, ponosi odpowiedzialność za poinformowanie osób uzyskujących taki dostęp lub informacje o niniejszych Warunkach użytkowania. Niedopełnienie tego obowiązku nie skutkuje żadną odpowiedzialnością dla Spółki.

ZGODA NA OCHRONĘ DANYCH

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, Użytkownik wyraża zgodę na Zasady ochrony prywatności.

Wszelkie wiadomości lub materiały zamieszczane lub przesyłane do Spółki przez Użytkownika w lub za pośrednictwem Internetu są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Przesyłając Spółce swoje dane osobowe, Użytkownik wyraźnie udziela Spółce zgody na rozpowszechnianie i/lub wykorzystywanie takich danych w każdym celu zgodnym z prawem.

Zamieszczanie lub przesyłanie materiałów niezgodnych z prawem, zawierających groźby, oszczerczych, szkalujących, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych, bądź innych materiałów, które mogłyby stanowić lub zachęcać do postępowania, jakie można byłoby uznać za przestępstwo lub naruszenie prawa, jest surowo zabronione.

Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania wiadomości Użytkownika przesyłanych do Spółki pocztą, głosowo, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób w celu zapewnienia kontroli jakości, bezpieczeństwa oraz zaspokojenia innych potrzeb firmy.

Niezależnie od powyższego wszystkie dane osobowe przekazane Spółce w związku z niniejszą Witryną będą przetwarzane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Spółki.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIANE DO UŻYTKOWANIA „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ”. SPÓŁKA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA, WARTOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ WITRYNY ORAZ WSZYSTKICH WITRYN, Z KTÓRYMI JEST ONA POWIĄZANA. PONADTO SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TEGO, CZY INFORMACJE DOSTĘPNE W NINIEJSZEJ WITRYNIE BĄDŹ W WITRYNACH, Z KTÓRYMI JEST ONA POWIĄZANA, SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB AKTUALNE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WŁAŚCICIELE, CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY I INNY PRZEDSTAWICIELE SPÓŁKI UZYSKUJĄ KORZYŚCI ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ KLAUZULĄ.

Użytkownik ma obowiązek dokonać oceny (bądź uzyskać profesjonalną poradę w tym zakresie) dokładności i kompletności wszystkich informacji, oświadczeń, opinii i innych materiałów w niniejszej Witrynie lub w witrynach z nią powiązanych.

Niniejsze postanowienia nie naruszają ewentualnych ustawowych praw Użytkownika jako konsumenta, a Spółka nie zamierza wykluczać, ani ograniczać odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia.

Wyłączenie odpowiedzialności

W jak najszerszym zakresie przewidzianym przez właściwe prawo, Spółka, w imieniu swoich pracowników i wolontariuszy, wyłącza odpowiedzialność za jakiekolwiek straty i wydatki dowolnej natury i powstałe w dowolny sposób, w szczególności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub odszkodowania z nawiązką, utratę możliwości użytkowania, utratę danych, straty spowodowane wirusem, utratę dochodów lub zysków, utratę lub uszkodzenie mienia, roszczenia osób trzecich, bądź inne straty dowolnej natury lub charakteru, nawet jeśli Spółka została powiadomiona o możliwości powstania takich szkód lub strat wynikających lub związanych z użytkowaniem niniejszej Witryny bądź innych witryn powiązanych z nią. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wdrożenie takich procedur tworzenia kopii zapasowych danych i sprawdzania wirusów, jakie uzna on za konieczne. Cena i dostępność informacji, materiałów, produktów i/lub usług może ulec zmianie bez uprzedzenia.

PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I POKRYCIE KOSZTÓW

Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i pokryć koszty Spółki, członków jej kadry kierowniczej i zarządu, jej agentów, przedstawicieli i pracowników z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, strat, wydatków lub żądań, m.in. opłat prawnych, dotyczących naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania, bądź uzyskania dostępu do lub korzystania przez niego z niniejszej Witryny bądź informacji, materiałów, produktów lub usług udostępnianych w niniejszej Witrynie.

ZMIANY I ZAMKNIĘCIE WITRYNY

Spółka zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i okresowo do modyfikowania, edytowania, usuwania, zawieszenia lub zamknięcia, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Witryny (lub jej części) i/lub informacji, materiałów, produktów i/lub usług udostępnianych w tej Witrynie (lub jej części) z uprzedzeniem lub bez takiego uprzedzenia. Użytkownik zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub innej osoby trzeciej za takie modyfikacje, edycje, usunięcia, zawieszenia i zamknięcia niniejszej Witryny.

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Spółką w odniesieniu do niniejszej Witryny, i żadne oświadczenie, stwierdzenie, pismo, pisemne lub ustne, niezawarte w niniejszych Warunkach użytkowania nie jest wiążące dla żadnej ze stron niniejszej umowy. W przypadku gdy którakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie z dowolnej przyczyny uznana przez właściwy sąd za nieważną, taka decyzja nie wpłynie na ważność jakiejkolwiek pozostałej części i taka pozostała część zachowa pełną moc prawną tak, jakby nieważna część niniejszych Warunków użytkowania została usunięta. Niewyegzekwowanie przez Spółkę jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie zostanie uznane za zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa do egzekucji takiego postanowienia.

PRAWO I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Niniejsze Warunki użytkowania zostały sporządzone zgodnie z prawem angielskim, a niniejsza Witryna jest obsługiwana z Anglii. Dostęp do lub korzystanie z niniejszej Witryny bądź informacji, materiałów, produktów i/lub usług w tej Witrynie może być w pewnych krajach lub jurysdykcjach prawnie zabronione. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie właściwych praw kraju, z którego uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny. Spółka nie składa żadnych oświadczeń stwierdzających, że informacje zawarte w niniejszej Witrynie są stosowne lub że można z nich korzystać w dowolnym miejscu.

Użytkownik zgadza się, że sądy Anglii i Walii mają wyłączną właściwość terytorialną w zakresie rozstrzygania sporów lub roszczeń dowolnej natury wynikających lub związanych z użytkowaniem niniejszej Witryny, oraz że takie spory i roszczenia podlegają prawu Anglii i Walii. Jednakże Spółka zachowuje prawo do wszczynania postępowań prawnych w dowolnej jurysdykcji, w której w opinii Spółki naruszenie niniejszej umowy ma miejsce lub zostało spowodowane.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych kwestii, prosimy o kontakt ze Spółką na adres: Dechra Veterinary Products Sp. z o.o., 1st Floor, 61 Moldlinska Str., Warsaw, Poland lub na adres e-mail: info.pl@dechra.com.

©   Copyright 2017 DVP – wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszej Witryny, w całości lub częściowo, w dowolnej formie lub za pomocą dowolnego nośnika, bez wyraźnej pisemnej zgody DVP jest zabronione.

keyboard_arrow_up